The Shrublands, 91, Thunder Lane


© David Amies 2019